Sari la conținut

METODOLOGIE de organizare a programului „Săptămâna verde”

Art. 1 

Programul „Săptămâna verde” este un program național, în acord cu prevederile raportului „Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile”, elaborat de către grupul de lucru de la nivelul Administrației Prezidențiale, ale Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030, aprobată prin HG nr.59/2023 și ale Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin HG nr. 877/2018. 

Art. 2 

Unitățile și instituțiile de învățământ implicate în organizarea și implementarea Programului „Săptămâna verde” beneficiază și de sprijinul Ministerului Educației și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Art. 3

 1. Programul „Săptămâna verde” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar și se desfășoară în baza unei planificări, la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, conform prevederilor ordinului ministrului educaţiei privind structura anului şcolar, valabil în anul şcolar respectiv.

 2. Programul „Săptămâna verde” nu se derulează simultan cu Programul național „Școala altfel”.

Art. 4

 1.  În cadrul Programului „Săptămâna verde” se realizează activităţi educaționale care contribuie la prevenirea schimbărilor climatice şi la protejarea mediului.  Programul contribuie la dezvoltarea competențelor antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor de investigare inter-şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi formarea unor comportamente responsabile faţă de mediul înconjurător, prin dezvoltarea capacității acestora de a: 

 1. înțelege și utiliza noțiuni elementare referitoare la mediu și la schimbările climatice pentru a conștientiza faptul că schimbările climatice sunt o problemă emergentă a omenirii, precum și a înțelege măsurile de combatere a acestora; 

 2. înțelege legislația de mediu și rolul autorităţilor, instituţiilor, companiilor, organizaţiilor nonguvernamentale și altor actori în combaterea schimbărilor climatice și protejarea mediului;

 3. înțelege schimbările climatice în context global, sistemic și în conexiune cu alte domenii/probleme/teme precum: exploatarea iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, risipa alimentară, managementul deșeurilor, consumul și producția sustenabile, biodiversitatea, pădurile și viața terestră, apele și viața acvatică, catastrofele naturale, energia verde, justiția socială;  

 4. explora/investiga mediul înconjurător și a relaționa pozitiv cu mediul natural; 

 5. lua decizii și de a acționa zi de zi ținând seama de  impactul asupra planetei, adoptând un comportament de protejare și îmbunătățire a calității mediului, inclusiv de utilizare responsabilă a resurselor naturale; 

 6. se adapta la fenomene meteo extreme și a răspunde la potențiale dezastre naturale; 

 7. iniția și desfășura acțiuni civice individuale şi/sau în echipă, de combatere a schimbărilor climatice și protecția mediului;

 8. participa, în viitor, la elaborarea de politici publice și la dezvoltarea de noi tehnologii care să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului.

(2) Programul „Săptămâna verde” contribuie la atingerea obiectivelor educaționale din domeniile știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică (STIAM), oferind un context semnificativ de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și antepreșcolarii/preșcolarii/elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine, într-un mod atractiv, teoria cu aplicațiile acesteia în viața cotidiană. 

Art. 5

(1) În perioada alocată programului „Săptămâna verde” cadrele didactice proiectează, desfășoară și evaluează activități educaționale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici: 

 1. sunt inter- și transdisciplinare; 

 2. implică antepreșcolarii/preșcolarii/ elevii în explorarea/investigarea mediului natural; 

 3. presupun colaborarea dintre antepreșcolari/preșcolari/elevi și familiile lor;

 4. contribuie la rezolvarea unor probleme locale de mediu și la informarea/sensibilizarea membrilor comunității locale privind schimbările climatice și protecția mediului; 

 5. sunt desfășurate în parteneriat cu alte unități de învățământ, instituţii, organizaţii nonguvernamentale şi/sau operatori economici;

 6. sunt inovatoare și/sau relevante pentru contextul în care sunt derulate;

 7. sunt bazate pe constatările unor cercetări și pe bune practici recente din domeniul educației privind schimbările climatice și de mediu. 

(2) În perioada alocată programului „Săptămâna verde” se pot desfășura activități educaționale precum: lecții în natură, dezbateri, jocuri de rol, fotografie vorbită, exerciții de construcție participativă a unor scenarii de viitor, vizionări de documentare, experimente, biblioteci vii, teatru forum, teatru legislativ, proiecte de servicii în folosul comunității,  voluntariat, expediții și excursii în parcuri naturale și arii protejate, fără a se limita la acestea.   

(3) Cadrele didactice și partenerii menționați la alin (1), lit e) au acces la o platformă dedicată educației pentru schimbări climatice și pentru mediu. Platforma cuprinde o bibliotecă digitală cu resurse educaționale pe teme de mediu și climă, exemple și oferte de activități, o hartă interactivă a disponibilităților de cazare gratuită din ariile naturale protejate, precum și exemple cu privire la orarul și proiectarea activităților.

Art. 6

Activitățile educaționale desfășurate în cadrul parcurilor naturale și ariilor protejate trebuie să respecte normele și regulile de conduită specifice acestora. 

Art. 7

 1.  Obiectivele și activitățile proiectate și derulate în cadrul programului „Săptămâna verde” vin în completarea experiențelor de învățare în cadrul disciplinelor/modulelor de studiu, accentuând componenta referitoare la schimbări climatice și protecția mediului. 

 2.  Activităţile cuprinse în programul „Săptămâna verde” sunt implementate/facilitate de cadre didactice în colaborare cu antepreșcolari/preșcolari/elevi, părinţi/reprezentanți legali, reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor, companiilor sau organizaţiilor nonguvernamentale locale, ţinând cont şi de resursele disponibile în unitatea de învăţământ. Ministerul Educației, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pot pune, după caz, la dispoziție pe platforma dedicată o serie de materiale utile în realizarea activităților din cadrul programului „Săptămâna verde”.

 3.  În derularea activităţilor programului „Săptămâna verde”, cadrele didactice, elevii şi părinţii/reprezentanții legali identifică şi utilizează sustenabil resurse locale, contribuind astfel la dezvoltarea creativităţii, abilităţilor de rezolvare a problemelor şi a colaborării dintre cadre didactice, elevi, părinţi şi comunitate.

 4.  Pentru realizarea activităţilor, cadrele didactice, elevii, părinţii/reprezentanții legali şi partenerii unităţilor de învăţământ se asigură de existenţa resurselor necesare, având acces la infrastructura şi logistica acesteia. În implementarea programului pot fi utilizate sustenabil şi resurse extrabugetare. 

 5.  Indiferent de tipurile de activităţi organizate, cadrele didactice iau toate măsurile pentru asigurarea supravegherii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor şi a securităţii acestora pe parcursul desfăşurării activităţilor.

Art. 8

 1.  În perioada alocată programului „Săptămâna verde” nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ. Programul se desfăşoară în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile.

 2.  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioada dedicată programului „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică.

Art. 9

         Participarea la programul „Săptămâna verde” este obligatorie atât pentru antepreșcolari/preșcolari/elevi, cât şi pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ.

Art. 10

    Activităţile din cadrul programului „Săptămâna verde” se pot realiza în unitatea de învăţământ sau în afara acesteia, respectându-se prevederile legale cu privire la siguranţa antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe durata activității respective.

Art. 11

Orice deplasare în afara unităţii de învăţământ trebuie să aibă un caracter educativ. Nu sunt permise deplasări ale  antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe durata întregului program (5 zile sau mai mult).                                     

Art. 12

Prezenta metodologie se afișează la avizierul unității de învățământ sau într-un alt loc accesibil pentru a putea fi consultată de cadre didactice, elevi, părinţi/reprezentanți legali şi parteneri ai unităţii de învăţământ şi, după caz, pe site-ul unităţii de învăţământ. 

Art. 13

 1. În vederea îndeplinirii scopului programului „Săptămâna verde”, inspectorii şcolari oferă consiliere cadrelor didactice şi echipelor de coordonare în proiectarea și desfășurarea activităţilor.

 2. Unele abordări din cadrul acestui program vor putea fi integrate în procesul de predare-învățare-evaluare, pe parcursul anului şcolar. 

Art. 14

În vederea planificării activităţilor din cadrul programului „Săptămâna verde”, fiecare unitate de învățământ stabilește următoarele:

 1.  echipa de coordonare a programului „Săptămâna verde”, alcătuită din:

 • director/director adjunct;

 • 4-5 membri ai consiliului profesoral - 1 membru având calitatea de responsabil de mediu, cel puţin 1 membru din comisia pentru întocmirea orarului;

 • 1-2 reprezentanţi ai consiliului elevilor, pentru unitățile de învățământ în care funcționează aceste structuri;

 • 1-2 reprezentanţi ai comitetului de părinţi; 

 • consilierul educativ şi/sau coordonatorul de proiecte;

 • consilierul şcolar/mediatorul şcolar, după caz.

 1.  calendarul de derulare a programului „Săptămâna verde”, care cuprinde: perioada de identificare  a intereselor/preocupărilor antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor, perioada de alcătuire a ofertei de activități pentru „Săptămâna verde”, perioada de desfăşurare a programului şi perioada de reflecţie/analiză a rezultatelor.

Art. 15

Componenţa echipei de coordonare şi calendarul programului „Săptămâna verde” sunt propuse şi analizate în cadrul consiliului profesoral şi aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. La şedinţa consiliului profesoral vor fi invitaţi reprezentanţi ai consiliului elevilor şi reprezentanţi ai comitetului de părinţi.

Art. 16

(1) Echipa de coordonare a programului „Săptămâna verde” are următoarele atribuţii:

 1. identifică interesele/preocupările antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și stabilește forma de prezentare a propunerilor de activităţi pentru oferta din cadrul programului „Săptămâna verde”;

 2. analizează oferta de propuneri de activități din platforma dedicată și/sau alte oferte locale;

 3. centralizează propunerile de activităţi, durată, număr optim de antepreșcolari/preșcolari/elevi participanţi, spaţiu şi materiale necesare;

 4. centralizează opţiunile antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor;

 5. întocmește orarul pentru „Săptămâna verde”;

 6. programează atât utilizarea spaţiilor şi a altor facilităţi ale unităţii de învăţământ cât și a deplasărilor în teren/vizite;

 7. monitorizează desfăşurarea programului  „Săptămâna verde”;

 8. analizează rezultatele programului „Săptămâna verde” şi elaborează raportul sintetic, conform modelului din anexa la prezenta metodologie;

 9. prezintă raportul sintetic în cadrul Consiliului Profesoral, al Consiliului Reprezentativ al Părinților;

 10. încarcă raportul pe platforma dedicată.

        (2) Responsabil de mediu este cadrul didactic cu atribuții referitoare la:

 1. promovarea principiilor dezvoltării durabile, care să contribuie și la deschiderea școlii spre comunitate pe teme de mediu, schimbări climatice;

 2. gestionarea poștei electronice a adresei dedicate de e-mail a unității de învățământ pentru desfășurarea programului „Săptămâna verde”;

 3. asigurarea comunicării pe platforma dedicată pentru desfășurarea programului „Săptămâna verde”.

Art. 17

Proiectarea activităţilor din cadrul programului „Săptămâna verde” se realizează astfel:

 1. identificarea intereselor/preocupărilor antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, stabilirea formei de prezentare a propunerilor de activități, identificarea și alegerea partenerilor în organizarea activităților;

 2. alcătuirea ofertei de activități „Săptămâna verde”, care cuprinde o gamă cât mai variată de activităţi educaționale din care antepreșcolarii/preşcolarii/elevii pot să aleagă; 

 3. înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor la activitățile programului „Săptămâna verde”; 

 4. elaborarea detaliată a orarului programului, pe baza opțiunilor exprimate.

Art. 18 

  (1)..Identificarea intereselor/preocupărilor antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, stabilirea formei de prezentare a propunerilor de activităţi pentru oferta din cadrul programului „Săptămâna verde”, identificarea și alegerea partenerilor în organizarea activităților se realizează astfel:

 1.   echipa de coordonare a programului, în colaborare cu educatorii/învăţătorii/diriginţii, identifică, colectează şi centralizează interesele/preocupările antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor sau ale părinților/reprezentanților legali ai acestora, după caz, cadrelor didactice precum și potențialilor parteneri pe plan local cum ar fi: instituții publice și/sau private, ONG-uri sau parteneri ofertanți din platforma dedicată; 

 2. identificarea intereselor/preocupărilor antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor se face pe nivel de învățământ, ținând cont de specificul zonei și prin metode potrivite vârstei cum ar fi: discuții libere, interviuri, focus grupuri, chestionare, fără a se limita la acestea;

 3. echipa de coordonare a programului elaborează un format de prezentare a propunerilor de activități; 

 4. cadrele didactice, elevii, părinţii/reprezentanții legali şi partenerii unităţii de învăţământ sunt informaţi cu privire la interesele/preocupările antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și forma de prezentare a propunerilor de activităţi pentru oferta programului „Săptămâna verde” cu cel puțin o săptămână  înainte de termenul-limită pentru alcătuirea ofertei, prin afişarea la avizier, site, poșta electronică, discuţii.

(2)..Alcătuirea ofertei programului „Săptămâna verde” se realizează astfel:

 1. activităţile propuse pentru „Săptămâna verde” sunt proiectate în funcție de interesele/ preocupările antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor identificate în etapa anterioară, valorificând ceea ce este disponibil la nivel local și materialele/activitățile din platforma dedicată;

 2. activităţile propuse pentru „Săptămâna verde” sunt proiectate de cadrele didactice în colaborare cu antepreșcolari/preșcolari/elevi, părinţi/reprezentanți legali, reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor, companiilor sau organizaţiilor nonguvernamentale locale/regionale/naționale. Se va avea în vedere contactarea autorităților administrative publice locale și, în mod special, a instituțiilor/organizațiilor care activează în domeniul mediului/protecției mediului cum sunt: muzee de științe naturale, parcuri naționale și naturale, muzee, pentru organizarea activităților din cadrul programului „Săptămâna verde”;  

 3. propunerile de activităţi pot fi înaintate şi de către elevi, părinţi/reprezentanți legali sau parteneri ai unităţii de învăţământ, respectând calendarul şi forma de prezentare agreate la nivelul unităţii de învăţământ. Activităţile se desfăşoară în prezenţa şi sub supravegherea cel puţin a unui cadru didactic;

 4. activitățile propuse pentru „Săptămâna verde” trebuie să se poată desfășura fără contribuții financiare din partea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, a părinților/reprezentanților legali, a cadrelor didactice și a unităților de învățământ preuniversitar; 

 5. echipa de coordonare centralizează activităţile educative propuse de cadrele didactice, elevii, părinţii/reprezentanții legali sau partenerii unităţilor de învăţământ şi elaborează oferta de activităţi a programului „Săptămâna verde”. 

 1.  Înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor la activităţile programului „Săptămâna verde” se realizează astfel:

 1. educatorul/învăţătorul/dirigintele prezintă antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi părinţilor/reprezentaților legali ai acestora oferta de activităţi a programului „Săptămâna verde” elaborată la nivelul unității de învățământ şi centralizează înscrierile individuale ale antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor sau, după caz, ale părinților/reprezentanților legali ai acestora, privind activitățile la care vor să participe, dintre cele prezentate în ofertă. Educatorul/învăţătorul/dirigintele oferă antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor/părinţilor/reprezentanților legali clarificări - dacă este cazul - în legătură cu activităţile cuprinse în oferta programului;

 2. în funcție de posibilitățile de organizare, anumite activități pot fi deschise către participare și părinților/reprezentanților legali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, precum și membrilor comunităților locale, caz în care unitatea de învățământ asigură o modalitate de înscriere a acestora;

 3. activităţile din programul „Săptămâna verde” la care sunt înscriși antepreșcolarii/preșcolarii/elevii trebuie să însumeze cel puţin numărul de ore la care aceştia ar fi participat într-o săptămână obişnuită de şcoală;

 4. antepreșcolarii/preșcolarii/elevii pot participa la activități atât cu cei din grupa/clasa lor, cât și în   grupe combinate cu antepreșcolari/preșcolari/elevi din alte grupe/clase.

 1.  Orarul detaliat al programului „Săptămâna verde” este elaborat de către echipa de coordonare şi aprobat prin decizia consiliului de administraţie.

 2. Toate cadrele didactice trebuie să participe şi să sprijine activităţile derulate în unitatea de învăţământ.

 3. Cu cel puţin o săptămână înainte de perioada pentru care s-a planificat desfăşurarea programului „Săptămâna verde”, conducerea unităţii de învăţământ comunică inspectoratului şcolar orarul programului.

 4. Orarul programului „Săptămâna verde” şi repartizarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor pe activităţi sunt afişate în unitatea de învățământ şi comunicate elevilor şi părinţilor/reprezentaților legali cu cel puţin o săptămână înainte de perioada pentru care s-a planificat desfășurarea programului. 

Art. 19

Evaluarea programului ”Săptămâna verde” și a modului în care activitățile derulate au contribuit la dezvoltarea capacităților antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor de investigare inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător, se va realiza prin două modalităţi:

a) preșcolarii/elevii îşi autoevaluează implicarea în activităţi şi reflectează asupra învăţării/activității, fie oral, prin discuții libere, reflecţii de grup, focus grup, fie în scris, prin chestionare, mesaje scrise, ghidaţi de educatorul/învăţătorul/dirigintele clasei;

b) cadrele didactice evaluează comportamentele de învăţare individuale şi de grup, precum şi schimbările de atitudini şi/sau preocupări ale antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor față de natură, schimbări climatice, explorarea resurselor naturale, investigarea mediului înconjurător, relaționare cu mediul social și natural, protejarea mediului înconjurător, atât pe parcursul programului „Săptămâna verde”, cât şi după încheierea acestuia.

Art. 20

Modul de colectare şi centralizare a feedback-ului şi a reflecţiilor antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor se stabilește de către cadrele didactice din unitatea de învăţământ. 


Art. 21

Directorul unităţii de învăţământ în colaborare cu echipa coordonatoare monitorizează prezenţa antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor şi a cadrelor didactice la activităţile programului „Săptămâna verde”. Activităţile educative aprobate se înscriu în condica de prezenţă a cadrelor didactice, absenţele antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor se înscriu în mod corespunzător în catalog.

Art. 22

În săptămâna planificată pentru desfăşurarea programului „Săptămâna verde” inspectoratele şcolare deleagă inspectori școlari/metodiști/membri ai Consiliilor Consultative pentru a monitoriza activităţile organizate de unităţile de învăţământ în cadrul programului „Săptămâna verde”.

Art. 23

În cadrul inspecţiilor şcolare se evaluează participarea cadrelor didactice şi a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor la programul „Săptămâna verde”, calitatea activităților derulate şi respectarea prevederilor prezentei metodologii.

Art. 24

Feedback-ul colectat şi reflecţiile/observaţiile sunt valorificate de cadrele didactice pentru a evalua relevanţa şi utilitatea activităţilor de învăţare desfăşurate conform scopului enunţat al programului şi pentru a le transfera pe cele eficiente în activitatea de la clasă.

 Art. 25

La cel târziu trei săptămâni după încheierea programului „Săptămâna verde”, în fiecare unitate de învăţământ, în cadrul primului consiliu profesoral, se analizează:

 1. gradul de apreciere al cadrelor didactice privind activităţile realizate şi rezultatele observate;

 2. aşteptările, motivaţia şi atitudinile manifestate de către antepreșcolari/preşcolari/elevi, în cadrul acţiunilor/activităţilor realizate;

 3. nevoile şi dificultăţile identificate în rândul antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor şi măsurile de prevenire, sprijin sau remediere necesare pentru buna desfăşurare a activităţii didactice;

 4. soluţii de adaptare a activităţilor experimentate în cadrul programului „Săptămâna verde”, pentru a putea fi folosite pe tot parcursul anului şcolar, în cadrul proceselor educaționale organizate pe discipline școlare;

 5. soluții de îmbunătățire a modului de organizare a programului „Săptămâna verde” în următorul an școlar, identificând acțiuni la nivelul unității de învățământ orientate spre ecologie și protecția mediului, eventual cu relevanță în oferta asociată curriculumului la decizia școlii, cu parteneriate la nivelul comunității locale.

Art. 26

La activitatea de analiză/reflecţie din cadrul consiliului profesoral sunt invitați şi reprezentanți ai consiliului elevilor şi ai comitetului de părinți, precum şi ai altor instituţii/organizaţii nonguvernamentale implicate în activitățile din programul „Săptămâna verde”. În urma acestei analize se întocmește un raport sintetic al programului, care să ofere informații privind prezența antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor şi a cadrelor didactice la activități şi evidențierea reușitelor, dificultăților, resurselor şi soluţiilor identificate de unităţile de învățământ pentru dezvoltarea competențelor de investigare inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător.

Art. 27

Ședința de analiză este condusă de directorul unității de învățământ, care asigură colectarea informațiilor relevante pentru elaborarea raportului de evaluare a programului  „Săptămâna verde”. Raportul fiecărei unități de învățământ cuprinde numărul, denumirea și tipul de activități desfășurate în cadrul programului - conform anexei la prezenta metodologie, număr de participanți: antepreșcolari/preșcolari/elevi/părinți/reprezentanți legali și cadre didactice. Fiecare unitate de învățământ încarcă, în platforma dedicată, informațiile cuprinse în anexa la prezenta metodologie.

Art. 28

 1.  La sfârșitul anului școlar, inspectoratele școlare includ în raportul privind starea învățământului un capitol referitor la programul „Săptămâna verde”;

 2.  Inspectoratele școlare elaborează un raport sintetic, pe baza informațiilor furnizate de toate unitățile de învățământ, conform modelului din anexa la prezenta metodologie. Raportul se transmite la Ministerul Educației, în termen de o lună de la încheierea anului școlar. 

 3. Raportul sintetic oferă informaţii privind prezenţa antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor şi cadrelor didactice la activităţi și va evidenţia dificultăţile, resursele şi soluţiile identificate de unitățile de învățământ pentru exersarea de către antepreșcolari/preșcolari/elevi a competențelor de investigare inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător.

Art. 29

Unitățile de învățământ sunt încurajate să promoveze activitățile şi rezultatele programului „Săptămâna verde” în rândul părinților/reprezentanților legali ai antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor, precum şi publicului larg. Sunt folosite mijloace de promovare și diseminare, precum prezentarea activităților pe site-ul propriu, pe cel al partenerilor implicați în activități, pe platforma dedicată, informări/articole în mass-media de la nivel local sau central, fotografii, filme, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

Art. 30

În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare agreate, fiecare unitate de învățământ selectează o activitate dintre cele desfășurate, cu care să participe la Competiția „Săptămâna verde” desfășurată la nivel județean/al municipiului București, în baza unui regulament elaborat de inspectoratul școlar.Art. 31

Pentru a participa la competiția organizată la nivel județean/al municipiului București, unitatea de învățământ transmite electronic, la inspectoratul școlar, dosarul celei mai apreciate activități selectate.

Art. 32

În cadrul competiției se selectează și se promovează 5 activități, ca modele de bună practică, care s-au desfășurat în cadrul programului „Săptămâna verde” şi s-au dovedit eficiente în dezvoltarea competențelor privind investigarea inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi formarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător. 

Art. 33

 1. Selecția activităților se face de către o comisie constituită la nivel județean/al municipiului București, în baza unor criterii stabilite de inspectoratul școlar printr-o procedură transparentă, prin implicarea consiliului județean/al municipiului București al elevilor, a organizațiilor reprezentative ale părinților și a consiliului consultativ al cadrelor didactice. Criteriile şi modul de evaluare sunt stabilite de fiecare inspectorat și comunicate unităților de învățământ din subordine şi publicului larg în timp util, dar nu mai târziu de data de 30 mai. Termenul-limită de trimitere a dosarelor activităților selectate de fiecare școală este 10 iunie.

 2. Fiecare inspectorat stabilește, prin decizie a inspectorului școlar general, componența comisiei de evaluare a dosarelor activităților primite de la unitățile de învățământ. Comisia evaluează dosarele depuse, în conformitate cu modalitățile și criteriile stabilite la nivelul inspectoratului și comunicate public.

Art. 34

În baza instrumentelor şi criteriilor de evaluare stabilite la nivelul inspectoratelor școlare, activitățile desfășurate pot fi premiate la nivelul județului/al municipiului București, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, al partenerilor educaționali, din resurse proprii etc.

Art. 35

Cele mai bune 5 activități desfășurate în cadrul programului „Săptămâna verde” şi selectate la nivelul fiecărui județ şi al municipiului București sunt încărcate pe platforma dedicată, într-o secțiune specială și constituie exemple de bună practică, promovate la nivel național.

Art. 36

(1) Inspectoratele școlare pot elabora și aplica proceduri specifice proprii privind organizarea și desfășurarea programului „Săptămâna verde”, cu respectarea a prevederilor prezentei metodologii.

(2) În procesul de planificare a activităților specifice programului „Săptămâna verde” se pot accesa reperele referitoare la:

 1. Domeniile, competențele și descriptorii GreenComp: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040

 2. Descriptorii privind cunoștințe, abilități și comportamente care contribuie la realizarea unor obiective de dezvoltare durabilă (pg. 38-44):

https://www.presidency.ro/ro/presa/clima-si-sustenabilitate/raportul-educatia-privind-schimbarile-climatice-si-mediul-in-scoli-sustenabile


Judet

Scoala

Clasa/Clasele

Denumirea activitatii

Nr.

antepreșcolari/

preșcolari/elevi participanți

Nr.

cadre didactice

Părinți/ reprezentanți legali

Comunitatea locală

ONG-uri

Alții

Tip/ categorie activitate*

Reușite, resurse, dificultăți, soluții

*ex. exploatarea iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, risipa alimentară, managementul deșeurilor, consumul și producția sustenabile, biodiversitatea, pădurile și viața terestră, apele și viața acvatică, catastrofele naturale, energia verde, justiția socială etc.

Descarcă de aici anexa

ANEXA 1 la metodologie - Model de raportare la nivelul unității de învățământ

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații